Statut szkoły

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi ul. Sienkiewicza 117

§1

1. Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły zwane dalej szkołą lub gimnazjum jest szkołą publiczną, działającą na podstawie Ustawy z dnia 08 stycznia 1999 roku wprowadzającej reformę ustroju szkolnego, ustawy o systemie oświaty z  dnia 7 września 1991 roku oraz przepisów wykonawczych do niej, a także na podstawie niniejszego statutu i opartych na nim regulaminów.

2. Szkoła mieści się przy ul. Sienkiewicza 117 w Łodzi.

3.Gimnazjum zostało nadane imię przez Radę Miejską w Łodzi  z dnia 24 marca 1999 r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

4. Nazwa gimnazjum jest używana w pełnym brzmieniu.

§2

Każdy rok szkolny składa się z dwóch okresów. Pierwszy okres kończy się wraz z zakończeniem drugiego pełnego tygodnia stycznia radą klasyfikacyjną. Drugi okres kończy się wraz z zakończeniem zajęć szkolnych.

§3 

1.Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi szkolnemu.

 2.Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

3. Uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej w gimnazjum, na podstawie następujących dokumentów

 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą,
 • ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.

4. W oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.

6. Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do podania należy dołączyć w/w dokumenty przetłumaczone na język polski. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.

7. Obywatele polscy, podlegający obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie nie wystarczającym do korzystania z nauki mają prawo do korzystania z dodatkowej, bezpłatnej, organizowanej przez organ prowadzący szkołę, nauki języka polskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo, nie dłużej niż przez okres jednego roku szkolnego.

8. Dla takich uczniów mogą być organizowane również zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów, w celu uzupełnienia różnic programowych. Łącznie zajęcia prowadzone mogą być w wymiarze nie większym niż 5 godzin tygodniowo dla jednego ucznia.

§4

1.W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl, funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

2.Nauczyciele, rodzice i uczniowie otrzymują indywidualne imienne konto, które umożliwia im korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu.

3.Nauczycieli korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

 • każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 • każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek odnotowania obecności uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć,
 • każdy nauczyciel zobowiązany jest do uzupełnienia bieżącej dokumentacji w dzienniku elektronicznym ( tematy lekcji, oceny, itp.)

4. Uczniowie mają obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę w terminie jednego tygodnia od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów.

5.Rodzice ucznia mają obowiązek:

 •  pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu jednego tygodnia od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: datę nieobecności oraz jej przyczynę,
 •  korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

6. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Publicznym Gimnazjum nr 5 im.Króla Władysława Jagiełły w Łodzi określa odrębny regulamin.

§5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • a.Wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.                                                      
 • b. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia.
 • c. Wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki.
 • d.Rozwija umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

2. Szkoła realizuje swoje cele poprzez:                                                               

 • a. Zajęcia edukacyjne prowadzone w wymiarze obowiązkowym dla każdego ucznia, określonym odrębnymi przepisami.                
 • b. Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, również odpłatnych, na życzenie rodziców.
 • c. Realizację programu wychowawczego.
 • d. Realizację programu profilaktyki.
 • e. Realizację zasad wewnątrz szkolnego oceniania.
 • f. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność szkoły.
 • g. Udostępnienie zbiorów biblioteki szkolnej.
 • h. Objęcie uczniów opieką pielęgniarską i w razie potrzeby opieką lekarską; w szkole funkcjonuje gabinet medyczny.
 • i. Główną formą działalności dydaktycznej szkoły są obowiązkowe lekcje.
 • j. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
 • k. Szkoła prowadzi zajęcia poza lekcyjne w ramach kół zainteresowań i kół przedmiotowych.
 • l. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • m. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, w szczególności:

-organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii lub etyki dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie,

-życzenie to jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 • n. Szkoła organizuje lekcje religii lub etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy. Dla mniejszej liczby uczniów lekcje religii lub etyki w szkole zostaną zorganizowane w grupie międzyklasowej.                 
 • o. W szkole działa pedagog szkoły współpracujący z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się oraz inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia.                                    

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.                                                    

Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane (wypełnia kartę pomocy p-p.)                                                                                                                         

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: o zajęć rozwijających uzdolnienia                                                                                          

 •  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (45 minut),                                               
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym (60 minut)
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawod
 • porad i konsultacji.

Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię poradni lub w każdym innym przypadku stwierdzenia, iż uczeń wymaga objęcia pomocą p-p na terenie szkoły.                                          

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie (IPET) i koordynowanie udzielania pomocy p-p jest zadaniem zespołu.

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści udzielający uczniom pomocy p-p prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami (dzienniki zajęć pozalekcyjnych,specjalistyczne, karty indywidualne uczniów).

Wychowawca klasy po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły pisemnie informuje rodziców / opiekunów ucznia o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy p-p.

Rodzic / opiekun pisemnie zatwierdził proponowane formy pomocy p-p poprzez złożenie podpisu na karcie pomocy p-p.

Regulamin obowiązuje od dnia 7 maja 2013r.

 • p. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w formie zebrań i konsultacji, rozmów indywidualnych oraz zajęć warsztatowych organizowanych przez szkołę.
 • q. Gimnazjum prowadzi wewnątrz szkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.
 • r. Program wychowawczy, program profilaktyki uchwala rada rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 • s. Zajęcia opiekuńcze i wychowawcze realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów.

3. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 • a.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod                                                                                    
 • b. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 • c. Projekt edukacyjny realizowany jest przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

# Wybranie tematu projektu edukacyjnego                                                           

# Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji                                                                                                                        

# Wykonanie zaplanowanych działań # Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.                                                                           

 • d. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.                                              
 • e. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 • f. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrz szkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 • g. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • h. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 • i.W wyżej opisanym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.Rodzice uczniów mają prawo do:

 • a.Rzetelnej informacji o realizowanych programach nauczania.
 • b.Opiniowania programu wychowawczego szkoły.
 • c.Zapoznania ich z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
 • d. Informacji o postępach w nauce i trudnościach swojego dziecka.
 • e.Informacji o grożącej uczniowi okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed okresowym (rocznym) zakończeniem zajęć dydaktycznych.
 • f. Informacji o przyznanych dziecku nagrodach i wyróżnieniach oraz wymierzonych karach.
 • g.Wnioskowania o indywidualny tok nauki.h.Porad w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.i.Włączenia się w sprawy życia klasy i szkoły.

5. Rodzice mają obowiązek:                                                                                       

 • a. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w celu realizacji obowiązku szkolnego.
 • b.Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka w szkole w ciągu jednego tygodnia od powrotu ucznia do szkoły.
 • c.Rodzic/ opiekun prawny może zwolnić dziecko z zajęć lekcyjnych lub poza szkolnych tylko na podstawie pisemnego zwolnienia, które zawiera aktualny numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego lub osobiście. Nie jest możliwe zwolnienie ucznia na podstawie rozmowy telefonicznej.
 • d.Rodzic/ opiekun prawny ucznia biorącego udział w wycieczce szkolnej, zawodach szkolnych, konkursach, itp., organizowanych poza terenem szkoły, poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych jest zobowiązany przed każdym wyjściem dziecka do wypełnienia pisemnego zezwolenia na udział ucznia w danym przedsięwzięciu oraz zezwolenia na jego ewentualny samodzielny powrót do domu z danej formy wyjścia.
 • e. Uczestnictwa w zebraniach klasowych organizowanych przez wychowawcę oraz kontaktowania się w sytuacjach problemowych na wezwanie szkoły.
 • f. Ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez swoje dzieci.

                                                                                                 6.W szkole obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania .Zasady oceniania, klasyfikacji i promowania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych są zgodne z Ustawą o Systemie Oświaty a także Statutem Szkoły.

6.1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.         

6.2 .Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,                 

 •  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,                 
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy,                                                              
 •  dostarczenie rodzicom(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach uczni,
 •  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
 •  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,                                     
 •  ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące(odpowiedzi ustne, prace pisemne, zadania domowe, różne formy aktywności/pracy na lekcji), które ma na celu dostarczenie informacji,
 • rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie danego przedmiotu,
 •  śródroczne klasyfikowanie,
 •  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 •  ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 •  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych(śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom(prawnym opiekunom)informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6.4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców(prawnych opiekunów) o:

 •  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających:
 • z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o raz ich rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 6.6. Ocenianiu podlegają:                                                                                            

 •  osiągnięcia edukacyjne ucznia,                                                                                
 • zachowanie ucznia.

6.7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jaki jego rodziców/prawnych opiekunów. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

6.8. W szkole wprowadza się następujące rodzaje pisemnych sprawdzianów wiedzy:                                                                                                                            

 •  kartkówka,                                                                                                         
 •  sprawdzian
 • praca kontrolna,
 • testy diagnostyczne.

6.9. Warunki przeprowadzania poszczególnych form pisemnych:

6.9.1. Kartkówka:                                                                                                         

 • a. Może być dokonana bez zapowiedzi.                                                                    
 • b. Obejmuje materiał z ostatniego tematu.
 • c. Czas trwania: 10 minut.
 • d. Ocena wpisana na niebiesko, traktowana jak ocena z odpowiedzi ustnej.
 • e. Sprawdzona i oddana w ciągu tygodnia.
 • f. Nie ma ograniczeń ilościowych.

6.9.2. Sprawdzian:

 • a. Zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • b. Obejmuje materiał z 2-3 tematów.
 • c. Trwa co najmniej 20 minut.
 • d. Ocena wpisana na czerwono.
 • e. Sprawdzony i oddany w ciągu dwóch tygodni.
 • f. Liczba – może być jeden w ciągu dnia, nie więcej niż trzy w tygodniu.

6.9.3.Praca kontrolna                                                                                                 

 • a. Zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.                     
 • b. Obejmuje większą partię materiału: dział, epokę, blok.
 • c. Trwa 45-90 minut.
 • d. Wpis oceny na czerwono.
 • e. Sprawdzona i oddana w ciągu dwóch tygodni, a prace stylistyczne–trzech tygodni.
 • f.Ilość–najwyżej  dwie w tygodniu, z wyłączeniem dni, kiedy są sprawdziany.

6.9.4.Testy diagnostyczne:                                                                                         

 • a. Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.                      
 • b. Obejmują materiał z klasy programowo niższej.
 • c. Trwają 45-90 minut.
 • d. Sprawdzone i oddane w ciągu dwóch tygodni.

6.10. Łączna dopuszczalna liczba sprawdzianów, prac kontrolnych i testów diagnostycznych nie może przekraczać trzech w ciągu tygodnia.

6.11. Uczeń oceniany jest również za:                                                         

 • a.Odpowiedzi ustne, które obejmują materiał z 1 – 2 jednostek lekcyjnych.                                                                                                                    
 • b. Aktywność:

• praca na lekcji,                                                                                                            

• udział w konkursach,                                                                                                

• realizacja dodatkowych zadań.                                                                         

c. Pracę domową.

6.12. Procedury poprawy:                                                                                           

 • a.Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy kontrolnej.                                                                         
 • b. Uczeń może wnioskować o poprawę niesatysfakcjonującej go oceny pozytywnej, a decyzję o takiej możliwości podejmuje nauczyciel.
 • c.Uczeń ma obowiązek napisania zaległej pracy klasowej lub sprawdzianu w sytuacji, kiedy nie był obecny w dniu jej przeprowadzenia w terminie 2 tygodni po powrocie do szkoły lub w terminie ustalonym z nauczycielem
 • d. Jeśli uczeń nie wywiąże się z tego obowiązku, nauczyciel ustala ocenę niedostateczną z zakresu pracy klasowej lub sprawdzianu.

6.13. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji wciągu półrocza. Natomiast w przypadku jednej godziny zajęć tygodniowo zdanego przedmiotu uczeń ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania się do lekcji co obejmuje brak pracy domowej, brak obowiązkowych pomocy dydaktycznych, niezdolność do odpowiedzi, pod warunkiem zgłoszenia nauczycielowi faktu nieprzygotowania niezwłocznie po sprawdzeniu listy obecności; zgłoszenie nieprzygotowania nie ma zastosowania w odniesieniu do zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych; nieprzygotowanie ucznia zaznacza się w dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl.

6.14.Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom w następujący sposób:

 • a.Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
 • b. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom/opiekunom prawnym ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
 • c. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
 • d.Wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.
 • e.Na prośbę rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub–jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).
 • f.Nie wydaje się pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowania. Udostępnianie prac może odbywać się wyłącznie w miejscu ich przechowywania, a więc w szkole.W praktyce prace udostępnia się w klasie, w obecności nauczyciela,np. przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań z rodzicami.

6.15. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

6.16. Wartościowanie osiągnięć uczniów dokonuje się zgodnie z przedmiotowym i zasadami oceniania.

6.17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.18. Informacje o uczniu i jego postępach w nauce gromadzone są w arkuszach ocen i dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl. Rodzice powiadamiani są o przebiegu procesu nauczania i wychowania oraz osiągnięciach ich dzieci poprze

 • karty ocen,
 • zebrania i konsultacje,
 •  informacje zamieszczane w dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl.

6.19.Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:                                                                                          

 • a. Posiadającego orzeczenie opotrzebie kształcenia specjalnego–na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym.                                                                
 • b. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania–na podstawie tego orzeczenia.
 • c. Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej–na podstawie tej opinii.
 • d. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole–na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • e.Szczegółowe instrukcje pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym i zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.

6.20.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, informatyki, muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych–jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi–należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie sięz obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

6.21.Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

6.22.Decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, na czas określony w tej opinii.

6.23.Rodzic/opiekun prawny może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego jedynie doraźnie z pojedynczych godzin.

6.24.Jeżeli okres zwolnienia ucznia zrealizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych uniemożliwia nauczycielowi ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

6.25. Ocenianie religii/etyki jest regulowane odrębnymi przepisami.

6.25.1.W miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen klasyfikacyjnych z religii/etyki, nauczyciel powinien wpisywać:·​ poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,

 • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
 • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki (§ 1 pkt 13d rozporządzenie MEN z 1 czerwca 2016 r.),
 • uczeń, nie uczęszczający na zajęcia z religii na terenie szkoły, a korzystający z analogicznych zajęć winnych kościołach lub związkach wyznaniowych skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, może mieć wpisaną na świadectwie promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły ocenę z tych zajęć po dostarczeniu do szkoły odpowiedniego zaświadczenia( zgodnego z rozporządzeniem o warunkach i sposobie nauczania religii),
 • uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki, przy wyliczaniu średniej odpowiednio z rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych będą uwzględniane oceny klasyfikacyjne uzyskane z obydwu tych przedmiotów.,

6.26. Klasyfikowanie polega na okresowym (dwukrotnie w ciągu roku szkolnego) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w punkcie 6.32. oraz oceny zachowania.

6.27. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się pod koniec pierwszego półrocza.

6.28.Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

6.29.Przed rocznym(śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a w przypadku oceny niedostatecznej lub zagrożonej promocji–pisemna informacja potwierdzona podpisem rodzica lub prawnego opiekuna) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6.30.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania–wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6.31.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

6.32. Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący – 6,
 • stopień bardzo dobry – 5,
 • stopień dobry – 4,
 • stopień dostateczny – 3,
 • stopień dopuszczający – 2,
 • stopień niedostateczny – 1.

6.33. Oceny śródroczne i roczne nie mogą mieć znaków „+” i „ –„ (plus, minus).

6.34.Oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel na podstawie przedmiotowego systemu oceniania, przy czym podstawą do klasyfikacji nie może być mniej niż trzy oceny cząstkowe, jeżeli przedmiot odbywa się raz w tygodniu, i co najmniej cztery oceny cząstkowe jeżeli przedmiot realizuje się na dwóch lub więcej godzinach w tygodni

6.35. Wystawiając śródroczną i roczną ocenę z przedmiotów bierze się pod uwagę wszystkie oceny. Podstawą wystawienia oceny rocznej jest średnia ważona ocen otrzymanych przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

 • a.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 • b. Oceny klasyfikacyjne roczne lub końcowe muszą być wpisane w dokumentacji ucznia w pełnym brzmieniu.
 • c. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie trzeciej.
 • d.Średnią ważoną ocen, którym przypisano odpowiednie wagi obliczamy według poniższego wzoru, gdzie „o” – ocena, „w” – waga:
 • e.Zależność oceny śródrocznej, rocznej i końcowej (ocena wystawiana na świadectwie ukończenia gimnazjum) od średniej ważonej jest następująca:
 • wystawiając ocenę śródroczną obliczamy średnią ważoną z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, po czym stosujemy wzór podany w tabeli:
 • ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w I  i II półroczu. Na ocenę półroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Uzyskaną ocenę niedostateczną w I półroczu uczeń musi poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nauczyciel może podwyższyć lub obniżyć ocenę półroczną lub końcoworoczną uwzględniając zaangażowanie ucznia oraz jego pracę na zajęciach.
 • wystawiając ocenę roczną obliczamy średnią ważoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, następnie dokonujemy zaokrąglenia do jednego miejsca po przecinku stosując zasady:-jeśli druga cyfra po przecinku, w wyliczonej średniej ważonej, jest większa lub równa 5, to w zaokrągleniu pierwszą cyfrę po przecinku powiększamy o 1, -jeśli druga cyfra po przecinku w wyliczonej średniej ważonej jest mniejsza niż 5, to w zaokrągleniu pierwszą cyfrę po przecinku pozostawiamy bez zmian.
 • poszczególnym ocenom cząstkowym, otrzymywanym przez ucznia, przypisuje się następujące wagi, podane w poniższej tabeli :

Kategorie ocen wraz z ich kolorem oraz nadaną wagą

 • f.Nauczyciel może wykorzystać wszystkie lub wybrane kategorie ocen przedstawionych w tabeli wag lub ustanowić dodatkowe własne kategorie ocen rozszerzając katalog kategorii wymienionych w tabeli, musi jednak zawsze poinformować uczniów o wadze oceny przed jej wystawieniem.
 • g.Aktywność ucznia na lekcjach nagradzana jest plusami gdzie pięć plusów daje ocenę o wadze jak za aktywność (ze względu na specyfikę przedmiotów nie dotyczy wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych gdzie wagę kategorii aktywności ustala indywidualnie nauczyciel). W przypadku przedmiotów występujących w siatce godzin w wymiarze jednej godziny tygodniowo nauczyciel może obniżyć ilość plusów na ocenę bardzo dobrą z aktywności do trzech.
 • h.Nauczyciel może indywidualnie ustalić wagę kategorii aktywność, uwzględniając specyfikę przedmiotu.
 • i.Nieprzygotowania i brak pracy domowej skutkują minusami gdzie trzy minusy dają ocenę niedostateczną o wadze jak za aktywność (ze względu na specyfikę przedmiotów nie dotyczy wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych gdzie wagę kategorii aktywność ustala indywidualnie nauczyciel).
 • j.Jeśli w wyniku klasyfikacji stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

6.36.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6.37.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

6.38.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

6.39.Warunki, jakie powinien spełnić uczeń, aby otrzymać nagrodę za wyniki w nauce oraz zachowaniu określa rada pedagogiczna.

6.40.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,o której mowa w punkcie 6.38 wlicza się do średniej także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6.41.Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

6.42.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6.43.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony u dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej może ona wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6.44.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.,

6.45.Uczniowi, o którym mowa w punkcie 6.46 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6.46.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych i wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, ale również może być w formie pisemnej i ustnej.

6.47.Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor gimnazjum, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, w ostatnim tygodniu roku szkolnego, nie później niż w dniu plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki nauczania.

6.48.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

6.49.Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

6.50.Przewodniczący komisji uzgadnia zuczniem oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

6.51. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 •  imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,• zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

6.52.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6.53.W przypadku nieklasyfikowania ucznia  z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

6.54.Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem punktu 6.73.

6.55.Uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo wystąpić o egzamin sprawdzający, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

6.56.Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie niedostateczne oceny roczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

6.57.Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor szkoły, przy czym nie może to być termin późniejszy niż przed ostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

6.58. Egzamin sprawdzający przeprowadzany jest przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

6.59.Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6.58  może być zwolniony na swoją prośbę z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej. Wówczas, a także w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, na egzaminatora powołuje się innego nauczyciela tego przedmiotu z tej lub innej szkoły ( w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły).

6.60.Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne, może mieć również formę ćwiczeń praktycznych.

6.61.Pytania(ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponuje nauczyciel przedmiotu, a zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań) musi odpowiadać kryterium stopnia, o który ubiega się uczeń.

6.62. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:

 • podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
 • pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela–w przypadku negatywnego wyniku egzaminu.

6.63.Z przeprowadzonego  egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania(ćwiczenia,zadania) egzaminacyjne oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

6.64.Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego winnym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

6.65.Uczeń, jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6.66.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa wówczas uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi chęć podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • a. Może to być o jedną ocenę wyżej niż proponowana przez nauczyciela.
 • b.Podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. c i d.
 • c.Podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z języków obcych odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
 • d.Podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, wychowania fizycznego, zajęć technicznych i informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, ale również może być w formie pisemnej i ustnej.
 • e.Uczniowi, który wyraził chęć podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, nauczyciel danego  przedmiotu wyznacza zakres obowiązującego materiału(obejmującego np. cały rok szkolny, półrocze lub określony dział), przypomina wymagania na ocenę,o którą ubiega się uczeń, zawarte w PSO oraz określa formę pisemnego sprawdzianu.
 • f. Przeprowadzenie sprawdzianów odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 • g.Sprawdzian obejmuje zadania o stopniu trudności odpowiadającym ocenie, o którą ubiega się dany uczeń.
 • h.Uczeń może podwyższyć proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, gdy z przeprowadzonego sprawdzianu, uzyskał ocenę wyższą niż proponowana.
 • i.Wynik przeprowadzonego sprawdzianu nie może wpłynąć na obniżenie pierwotnie proponowanej oceny rocznej.

6.67.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa wówczas uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę zachowania jeśli nie został zachowany tryb wystawienia tej oceny określony w WZO

 • a. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą złożyć podanie wraz z uzasadnieniem do wychowawcy o powtórne ustalenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o tej ocenie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w dniu, w którym nauczyciel poinformował uczniów o przewidywanych ocenach zachowania oraz nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu informacyjnym uczeń lub jego rodzice sami powinni zwrócić się po informację o tej ocenie do wychowawcy klasy w terminie umożliwiającym poprawę oceny.
 • b. Wychowawca ucznia opiniuje podanie w terminie dwóch dni.
 • c. W przypadku, gdy uczeń spełnia warunki uzyskania prawa ubiegania się o ocenę zachowania wyższą niż przewidywana, zbiera się szkolny zespół wychowawczy, który ustala ostateczną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

6.68. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem punktu 6.79 .

6.69. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 6.68, a wykorzystał wszelkie możliwości proceduralne opisane w niniejszym dokumencie, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

6.70. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

6.71. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne, może mieć również formę ćwiczeń praktycznych.

6.72. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.73. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 •  dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji,
 •  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminując
 •  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.


6.74. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.


6.75. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6.73, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.


6.76. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.


6.77. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 6.79.


6.78. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


6.79. Uczeń kończy gimnazjum, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.


6.80. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


6.81. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 •  w części humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego
 •  w części matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii oraz matematyki,
 • w części z języka obcego nowożytnego – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym ustalone w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach.

6.83. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego. W przypadku, gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice/ prawni opiekunowie składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

6.84. Deklaracja powinna wskazywać język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego.

6.85. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, pisemną informację o:

 •  zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
 • rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe,
 • zmianie języka obcego nowożytnego lub rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia dyrektora komisji okręgowej.

6.86. W przypadku niezłożenia rezygnacji, o której mowa powyżej, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, uczniowi w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego z części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym wpisuje się wynik „0{1e5947d345c878a67c8f89126ed14cc9d92b255ceaa5c34286d00e341736a0e4}”

6.87. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

6.88. Opinia potwierdzająca dysfunkcje ucznia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

6.89. Opinia, o której mowa w punkcie 5.88, powinna być dostarczona dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

6.90. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

6.91. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

6.92. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.


6.93. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.


6.94. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym, z zastrzeżeniem punktu 6.96.


6.95. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia.


6.96. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 1 września 2007 r.


6.97. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w punkcie 6.94 do 31 sierpnia danego roku.


6.98. Zaświadczenie, o którym mowa w punkcie 6.97 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom.


6.99. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.


6.100. Uczeń może w terminie dwóch dni od daty egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.


6.101. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.


6.102. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.


6.103. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu pisemnego spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych lub innymi przyczynami losowymi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji, unieważnia egzamin i zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.


6.104. Przygotowywanie arkuszy egzaminu gimnazjalnego, ich przechowywanie
i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.


6.105. W szkole obowiązuje szczegółowy system oceniania zachowania oparty na punktowym systemie oceniania zachowania.


6.106. Punktowy system oceniania zachowania opracowany został na podstawie:

 • Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 24 lutego 2012 r.) w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Statutu Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi.

6.107. Cele punktowej oceny zachowania:

 • Ujednolicenie systemu oceniania zachowania – jednolite kryteria dla ogółu uczniów, nauczycieli, wychowawców
 • Skuteczne oddziaływanie wychowawcze poprzez wprowadzenie precyzyjnych i jasnych kryteriów oceniania
 • Poprawna komunikacja z rodzicami w kwestii oceny zachowania
 • Większa rzetelność i miarodajność oceny zachowania ucznia.

6.108. Ocena zachowania powinna uwzględniać:

 • Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
 • Respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły.
 • Dbałość o piękno mowy ojczystej
 • Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych
 • Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • Okazywanie szacunku innym osobom.


6.109. Przy wystawianiu oceny zachowania uczeń obok punktów na „+” lub na „-” musi spełniać kryteria oceny opisowej.


6.110. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii PPP.


6.111. Każdy uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt zaufania w wysokości 100 punktów.


6.112. Oceny klasyfikacyjne zachowania śródroczne i roczne ustala się w następującej skali:

 •  wzorowe,
 •  bardzo dobre,
 •  dobre,
 •  poprawne,
 •  nieodpowiednie,
 •  naganne.


6.113. Skala ocen:Wzorowe – powyżej 151 pkt

Bardzo dobre – 121 – 150 pkt

Dobre – 95 – 120 pkt

Poprawne – 60 – 94 pkt

Nieodpowiednie – 0 – 59 pkt

Naganne poniżej 0 pkt

Szczegółowe kryteria oceniania zachowania:


Ocena wzorowa- otrzymuje uczeń, który:

 •  spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i dobrą
 •  nie a żadnych uwag,
 • nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych
 •  nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień,
 • wypracował dodatkowe punkty “na plus”.

Bardzo dobrą i dobrą ocenę​ ​ zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • pilnie i systematycznie wypełnia obowiązki szkolne-zawsze jest przygotowany do lekcji i wytrwale pracuje nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,
 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne
 • usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia w ustalonym terminie (w ciągu 7 dni od daty zakończenia zwolnienia),
 • respektuje polecenia i zarządzenia dyrektora szkoły i nauczycieli. Właściwie zachowuje się na lekcjach i na przerwach, szanuje innych,
 • dba o swój wygląd i higienę osobistą oraz o estetykę i czystość otoczenia, ubiera się stosownie do sytuacji (np. w szkole schludny strój, podczas uroczystości szkolnych nosi strój galowy), zmienia obuwie wchodząc do szkoły i wychodząc z niej,
 • dba o mienie swoje i innych,
 • na lekcjach nie żuje gumy oraz nie spożywa posiłków i napojów,
 • nie naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo, stara się przewidywać zagrożenia i ostrzega przed nimi,
 • podczas lekcji nie używa nośników elektronicznych,
 • dba o kulturę słowa,
 • nie używa tytoniu, alkoholu, dopalaczy lub narkotyków na terenie szkoły lub podczas zajęć pozaszkolnych i nie namawia do nich innych,
 • właściwie zachowuje się w stołówce szkolnej oraz w bibliotece szkolnej (w terminie oddaje książki do biblioteki).

Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który :

 •  na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły (zdarzają mu się drobne uchybienia), 
 • uczestniczy w życiu szkoły i klasy, 
 • nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych,
 • poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią, 
 • szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę, 
 • nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi i słabszymi, 
 • stara się unikać kłótni i konfliktów, 
 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły, 
 • stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą), 
 • uzyskał liczbę punktów wymaganą na ocenę poprawną.

Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który :

 •  często łamie zasady regulaminu szkolnego, 
 • lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć ), 
 • nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły, 
 • ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu obowiązujących norm i zasad, 
 • nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu, 
 • nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale, 
 • nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów, 
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych), 
 • bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje, 
 • ulega nałogom, 
 • uzyskał liczbę punktów wymaganą na ocenę nieodpowiednią.

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który:

 •  nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych, 
 • nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego, 
 • nie wywiązuje się z obowiązków ucznia, 
 • swoim zachowaniem: 
 • – uniemożliwia prowadzenie lekcji
 • daje zły przykład rówieśnikom,
 • wpływa na nich demoralizująco,
 • zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych,
 •  prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży, 
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
 •  rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku naprawienia szkody,
 •  wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny,
 • ​ ulega nałogom,
 • ​ wagaruje, spóźnia się,
 •  uzyskał liczbę punktów wymaganą na ocenę naganną.
  Uczeń, ​ który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora, nie może otrzymać oceny poprawnej i wyższej.

6.114. W przypadku, gdy do Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi zostanie przyjęty uczeń uczęszczający wcześniej do innej szkoły, w której realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywała się w oparciu o odmienną niż w Gimnazjum nr 5 w Łodzi siatkę godzin, zobowiązany jest on do przystąpienia do egzaminu diagnostyczno-sprawdzającego poziom jego wiedzy i umiejętności z którego ta rozbieżność dotyczy.

§ 6

1.Organami szkoły są:

 • a. Dyrektor szkoły,
 • b. Rada pedagogiczna
 • c. Samorząd uczniowski,
 • d. Rada rodziców.

2.Szczegółowe kompetencje, zasady powoływania i działania organów szkoły, z wyjątkiem dyrektora szkoły, zostały określone odrębnymi przepisami.

3.Powoływanie i odwoływanie z funkcji dyrektora i wicedyrektora szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 7


Statut gimnazjum określa organizację gimnazjum z uwzględnieniem przepisów ​ § ​ 8-14

§ 8

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym okresie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych zgodnie z planem nauczania.

2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.

3. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów – w innych przypadkach tylko za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Z nauki drugiego obowiązkowego języka można zwolnić ucznia z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

7. Przeciętna liczba uczniów w oddziale winna być zgodna z zarządzeniem MEN.

8. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

9. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor może, w porozumieniu z organem prowadzącym, zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 9


Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 10

1. W celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia pracy nauczycieli szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki i materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

4. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 •  gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych;
 •  korzystanie ze zbiorów czytelni;
 •  dostęp uczniów i nauczycieli do komputerów w celach edukacyjnych.

5. Biblioteka szkolna współpracuje z organami szkoły:

a) Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:

 • udostępnianie księgozbioru i innych źródeł informacji
 •  kształtowanie kultury czytelniczej uczniów ;
 • motywowanie uczniów do rozwijania swoich talentów i zdolności, angażowania się w działania biblioteki;
 • kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i społecznych uczniów.


b) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami poprzez:

 • ​ udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
 •  i materiałów ćwiczeniowych, materiałów metodycznych i multimedialnych;
 • przekazywanie informacji o metodycznych nowościach wydawniczych;
 • informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów, ich preferencjach czytelniczych oraz przestrzeganiu regulaminu biblioteki szkolnej;
 •  współpracę przy realizacji Planu pracy szkoły, realizacji Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.


c) Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez:

 •  informowanie o stanie czytelnictwa i preferencjach czytelniczych uczniów
 •  współdziałanie przy rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiedzialnością materialną rodziców za podręczniki i książki wypożyczone przez uczniów z biblioteki;
 • współpraca przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;
 • udostępnianie publikacji związanych z tematyką: prawo rodzinne, rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych, specyficzne trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym uczniów;
 • współdziałanie w celu pozyskiwania nowości wydawniczych dla biblioteki szkolnej oraz organizowanie wycieczek związanych z działalnością statutową biblioteki.

6. Z biblioteki mogą korzystać:


a) uczniowie;


b) nauczyciele i pracownicy szkoły;


c) rodzice.

7.Biblioteka szkolna realizuje następujące zadania:


a) pełni rolę ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

b) stwarza warunki do poszanowania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;


c) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;


d) przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek;


e) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;


f) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;


g) motywuje uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i talentów;


h) wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej;


i) współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych oraz pedagogiem szkolnym;


j) wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
k) informuje radę pedagogiczną o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach.

8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor szkoły, który:


a) zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie, pozwalające na prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;


b) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zatwierdza przydziały czynności poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy;


c) przydziela na początku roku szkolnego środki finansowe na działalność biblioteki.

9. Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły.

10. Biblioteka może otrzymywać na swoją działalność, zakup książek i materiałów bibliotecznych dotację celową z Rady Rodziców i innych źródeł.

11. W realizacji zadań statutowych biblioteka może współpracować z innymi bibliotekami
i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

12. Nauczyciel bibliotekarz :


a) gromadzi zbiory biblioteki zgodnie z potrzebami szkoły oraz przepisami dotyczącymi bibliotek szkolnych;


b) ewidencjonuje, opracowuje i selekcjonuje zbiory;


c) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;


d) udziela pomocy w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury;


e) prowadzi zajęcia dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;


f) wspiera działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej;


g) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów oraz sprzętu;


h) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;


i) sporządza plany i sprawozdania z pracy biblioteki;

j) prowadzi statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń;


k) dba o porządek i estetykę pomieszczeń biblioteki;


l) doskonali swój warsztat pracy.

13.Prawa i obowiązki czytelnika:


a) Czytelnicy mają prawo do:

 • bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki; 
 • korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu w bibliotece, o ile dotyczy to celów edukacyjnych;
 • informacji o stanie swojego konta czytelnika.


b) Czytelnik ma obowiązek:

 • szanować książki i sprzęt znajdujące się bibliotece szkolnej; 
 • przestrzegać regulaminu biblioteki i czytelni;


c) W przypadku przetrzymywania przez ucznia książek dłużej niż 4 miesiące bibliotekarz podejmuje następujące działania:

 •  rozmowa z uczniem;
 •  rozmowa z rodzicami;
 •  poinformowanie wychowawcy o niewłaściwym stosunku ucznia do obowiązków szkolnych.


d) Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy i uczniowie) zobowiązani są do pobrania z biblioteki zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.


e) Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

14. Szczegółowe prawa i obowiązki czytelników oraz zasady korzystania z zasobów biblioteki określa regulamin biblioteki i czytelni.

15. Regulamin udostępniania i użytkowania podręczników w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi. Podstawa prawna: ustawa z 30.05.2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811),


15.1. Każdy uczeń Publicznego Gimnazjum nr 5 im. króla Władysława Jagiełły w Łodzi ma prawo do bezpłatnego korzystania z podręcznika szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zaleceniami władz oświatowych.


15.2. Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je oddać.


15.3. Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.


15.4. Sposób przekazywania podręczników uczniom może być następujący:


a) Podręczniki dla uczniów otrzymuje wychowawca klasy, rozdaje je uczniom według otrzymanej od bibliotekarza listy z numerami podręczników i nazwiskami uczniów.


b) Podręczniki otrzymują rodzice uczniów w ustalonym terminie.


15.5. Rodzic/prawny opiekun podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z niniejszymi procedurami wypożyczenia bezpłatnych podręczników i będzie się do nich stosował.


15.6. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka.


15.7. Rodzic/prawny opiekun powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.


15.8. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą finansową odpowiedzialność za zniszczone lub zagubione podręczniki.


15.9. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników będących własnością biblioteki.


15.10. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą.


15.11. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.


15.12. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw lub ewentualnej wymiany okładki.


15.13. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia podręcznika odpowiada rodzic/prawny opiekun.


15.14. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zagubieniem.


15.15. Od rodzica/prawnego opiekuna, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie szkoła może żądać zwrotu kosztu zakupu podręcznika.


15.16. W przypadku nie złożenia podpisu przez rodzica pod oświadczeniem, uczeń będzie mógł korzystać z podręcznika wyłącznie na terenie szkoły.


15.17. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo odwołania się od takiej decyzji do dyrektora szkoły.

§ 11

1. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę na podstawie Uchwały nr XXVIII/568/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 12.03.2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź.


§ 12


Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez gimnazjum z uwzględnieniem przepisów ​ § ​ 16-19.

§ 13


W gimnazjum utworzone jest stanowisko wicedyrektora przy minimum 12 oddziałach klasowych.

§ 14

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa u ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

4.Nauczyciel zobowiązany jest do:

 •  odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
 •  informowania sekretariat szkoły o sytuacjach kryzysowych, mających miejsce w klasie podczas zajęć dydaktycznych, poprzez:

-polecenie przekazania informacji pracownikowi szkoły (np. pani woźnej),

-wykonanie telefonu (z prywatnego aparatu) do sekretariatu szkoły;

 • czuwania nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego
 •  dbałości o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
 • wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zdolności i zainteresowań,
 • bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów,
 • poszanowania godności uczniów,
 • udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po rozpoznaniu potrzeb uczniów,
 • doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej,
 • systematycznego odnotowywania obecności i nieobecności uczniów w szkole, zapisywania tematów lekcji, wpisywania ocen w dzienniku elektronicznym synergia.librus.pl,
 • wypełnienia następujących procedur w przypadku ucieczki ucznia z zajęć lekcyjnych lub pozaszkolnych:

– powiadomić przez sekretariat szkoły o zaistniałej sytuacji rodzica/opiekuna prawnego ucznia,

– w przypadku braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia powiadomić przez sekretariat szkoły Straż Miejską lub Policję,

-odnotować w dzienniku elektronicznym fakt samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia;

 • prowadzenia dokumentacji szkolnej według zasad określonych odrębnymi przepisami,
 • systematycznej współpracy z rodzicami uczniów.

5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

7. Zadaniem zespołu jest opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

8.Każdy nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i ich instytucji oświatowych i naukowych.

9. Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może ustalić dodatkowo 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


a. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu
prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.


c. W wyżej wymienionych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.


d. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/ prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10. Artykuł 9 a-i Karty Nauczyciela ustala stopnie awansu zawodowego nauczycieli, określa warunki jakie należy spełnić na każdy stopień, tryb postępowania przy ubieganiu się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz towarzyszące temu procedury i obowiązki nauczyciela, opiekuna stażu, dyrektora szkoły a także zadania komisji kwalifikacyjnych, organów prowadzących szkołę i organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

11. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

12. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy:

a. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia i po uzyskaniu zgody rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

b. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

c. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowa, placówką kształcenia ustawicznego lub pracodawcą.


§ 15

1. Dyrektor szkoły dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

2. Dyrektor gimnazjum powierza opiekę nad poszczególnymi oddziałami wychowawcy.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:


a. opieka nad oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.


b. Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces uczenia się.


c. Inspirowanie i wspomaganie działań indywidualnych i zespołowych uczniów.


d. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej.


e. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego pełnienia ról w rodzinie i społeczeństwie.


f. Bieżąca ocena systemu zagrożeń w tym również ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt oraz przeciwdziałanie nałogom i przestępczości wychowanków.


g.Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w oddziale i społeczności szkolnej.

5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 nauczyciel wychowawca:


a. Planuje i realizuje program wychowawczy we współpracy z nauczycielami uczącymi w oddziale, w porozumieniu z rodzicami uczniów.


b. Współpracuje z nauczycielami uczącymi w jego klasie koordynując realizację treści programowych zawartych w realizowanych projektach edukacyjnych.


c. Prowadzi analizę rozwoju uczniów i ich postępów w nauce.


d. Inicjuje pomoc w rozwoju indywidualnym uczniów.


e. Zapobiega przejawom demoralizacji.


f. Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego wychowanków.


g. Organizuje pomoc materialną lub losową.


h. Współpracuje z pedagogiem szkoły, dyrektorem oraz instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb, uzdolnień uczniów, rozwiązywaniu trudności, a także organizowania odpowiedniej formy tej pomocy.


i. Współpracuje z rodzicami, dla których organizuje spotkania, w terminach wyznaczonych przez dyrektora szkoły oraz według potrzeb.


j. Informuje ucznia o przewidzianych dla niego stopniach okresowych (rocznych) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.


k. Informuje rodziców ucznia o grożącej mu okresowej (rocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem okresowych (rocznych) zajęć
dydaktycznych: o fakcie tym powiadamia rodziców w formie pisemnego ostrzeżenia, które rodzice potwierdzają datą i własnoręcznym podpisem.


§ 16

1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń lub zespół uczniów.

2. Nagroda może być przyznana za:

 •  wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce,
 •  wzorową frekwencję,
 •  pracę społeczną na rzecz szkoły lub innych środowisk czy organizacji,
 •  wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
 •  za inne szczególne osiągnięcia, np. w sporcie.

3. Nagrody przyznaje:

 • dyrektor szkoły,
 •  wychowawca klasy,
 •  rada pedagogiczna.

4. Nagroda może być przyznana w formie:

 •  pochwały wychowawcy klasy,
 •  pochwały dyrektora szkoły,
 •  nagrody rzeczowej,
 •  dyplomu uznania,
 •  listu pochwalnego dla ucznia lub rodziców,
 •  wycieczki, uczestnictwa w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

5. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach ucznia.

6. Kara może być udzielona za:

 •  nieprzestrzeganie (przepisów) regulaminu szkolnego,
 •  nieprzestrzeganie zarządzeń osób upoważnionych do ich wydawania,
 •  naruszenie przepisów pozaszkolnych, udokumentowanych faktami lub
 • odpowiednim orzeczeniem.

7. Kary udzielane są przez:

 •  nauczyciela,
 •  wychowawcę klasy,
 •  dyrektora szkoły.

8. Kara może być udzielona w formie:

 •  upomnienia,
 •  nagany ustnej,
 •  nagany z wpisem do dokumentacji ucznia,
 •  zawieszenia na czas oznaczony w prawach ucznia,
 •  przeniesienia do innej klasy,
 •  wyłączenia na czas określony z udziału w imprezach szkolnych (dyskotekach, wycieczka),

9. Dodatkowe kary:

 • za zniszczenie, dewastację sprzętu i budynku szkolnego:


– naprawa (jeśli jest możliwa),
– wpłata na konto szkoły równowartości kosztów naprawy,

 •  za powtarzający się brak obuwia zmiennego:


– prace porządkowe w klasie lub szkole,
– wpłata na konto szkoły z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

 •  za udowodnioną kradzież:


– zwrot skradzionej rzeczy, lub (jeśli to niemożliwe) jej równowartości,
– wpłata równowartości skradzionej rzeczy na konto szkoły,

 •  za powtarzające się wagary:


– wyłączenie ucznia z uroczystości i imprez szkolnych,

 • za używanie słów wulgarnych:


-pracę na rzecz najbliższego otoczenia.

 •  za udział w bójce lub dopuszczenie się naruszenia nietykalności fizycznej wobec drugiej osoby, a także bierny udział w wymienionych sytuacjach:


– obniżenie oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej lub nagannej.

10. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/ prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

11. Wykroczenia incydentalne uczniów będą rozpatrywane indywidualnie przez wychowawcę.

12. Udzielona kara winna być uwzględniona przy ustalaniu oceny zachowania za dany okres.

13. Za jedno przewinienie stosuje się jedną karę regulaminową, ustalając jej rodzaj w zależności od wagi przewinienia.

14. Uczeń ma prawo odwołać się od wymierzonej kary, do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty wymierzenia kary.

15. Nagrody i kary stosowane w szkole podawane są do publicznej wiadomości uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów.

16. Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadku szczególnie rażącego naruszenia przez niego szkolnych obowiązków:


a. Udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa.


b. Zachowanie się ucznia w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, podczas gdy zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych efektów.

17. Uczeń może być skreślony z listy uczniów uchwałą rady pedagogicznej w przypadku ukończenia 18 roku życia i nie realizowania obowiązku szkolnego.

18. Dyrektor gimnazjum może skierować ucznia do szkoły dla dorosłych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 roku, w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.

19. Gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:


a. Monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły.


b. Kontrolę wejść i wyjść z budynku.


c. Stałe dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.


d. Współpracę z policją i strażą miejską.

§ 16a

1. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych.

2. Uczniowie mieszkający w obwodzie Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi przyjmowani są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia (wzór zgłoszenia do pobrania
ze stron internetowych: Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi gimnazjum5.edu.pl, Urzędu Miasta Łodzi lub w sekretariacie szkoły).

3. Uczniowie spoza obwodu Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.


§ 16b


I. Prawa ucznia:

1.Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy oraz wpływania na życie szkoły poprzez:


a. Udział we właściwie organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.


b. Działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.


c. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.


d. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

2.Realizacji w/w celów służyć będą:


a. Indywidualna praca z uczniem na lekcjach.


b. Indywidualna praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych.


c. Różnicowanie zadań domowych.


d. Działalność kół zainteresowań.


e. Wycieczki dydaktyczne.

3. Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma także prawo do twórczych poszukiwań intelektualnych.

4. Uczeń ma prawo do wyrażania swoich sądów, wątpliwości oraz prowadzenia dyskusji z treściami zawartymi w programie nauczania, jeśli są one zasadne, rzeczowe i nie uwłaczają niczyjej godności.

5. Uczeń ma prawo zwrócić się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów zawartych w treściach nauczania i w przypadku trudności w nauce.

6. Uczeń ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela i kolegów, jeśli zaległości powstały z przyczyn obiektywnych (choroba, wypadki losowe).

7. Uczeń ma prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości (różnicowanie wymagań).

8. Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych (są to dni wolne od prac domowych).

9. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w ciągu półrocza. Natomiast w przypadku jednej godziny zajęć tygodniowo z danego przedmiotu uczeń ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania się do lekcji.

10. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie zwalnia od aktywności na zajęciach i nie dotyczy ono zapowiedzianych prac kontrolnych i sprawdzianów, ale obejmuje prace domowe, kartkówki, oraz sytuacje usprawiedliwionej nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 3 dni oraz nieprzygotowania wynikające z dłuższej usprawiedliwionej nieobecności, ale obejmuje prace domowe i kartkówki. Nie można zgłosić nieprzygotowania z pracy domowej zadanej tydzień wcześniej i zapowiedzianej kartkówki.

11. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie do zajęć bezpośrednio po sprawdzeniu listy obecności przez nauczyciela.

12. Uczeń ma prawo do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.

13. Uczeń ma prawo znać zakres materiału do pracy kontrolnej i sprawdzianu pisemnego z tygodniowym wyprzedzeniem. Powyższe dotyczy również sprawdzianu ustnego z większej partii materiału.

14. Uczeń ma prawo do wglądu w swoją pracę kontrolną i prawo do wyjaśniania wątpliwości.

15. Uczeń ma prawo jeden raz poprawiać ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy kontrolnej.

16. Uczeń ma prawo wnioskować o poprawę niesatysfakcjonującej go oceny pozytywnej, a decyzję o takiej możliwości podejmuje nauczyciel.

17. Uczeń ma prawo być traktowany życzliwie przez nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów, ale ma również obowiązek stwarzać atmosferę spokoju, właściwej kultury bycia i życzliwości.

18. Uczeń ma prawo do ochrony i poszanowania godności osobistej oraz kulturalnego traktowania go przez wszystkich pracowników szkoły i kolegów.

19. Uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych.

II Obowiązki ucznia:

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad postępowania, wykonywanie poleceń nauczycieli oraz zarządzeń porządkowych wydawanych przez administrację szkoły.

2. Na terenie i podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły obowiązuje uczniów bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu a także używania innych środków odurzających.

3. Uczeń ma obowiązek przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego.

4. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego informowania kierownictwa szkoły (dorosłych) o zaistniałych zagrożeniach życia lub zdrowia.

5. Uczeń ma obowiązek dbać o porządek, ład i estetykę pomieszczeń, jak również o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.

6. Uczeń ma obowiązek systematycznego przygotowania się do lekcji.

7. Obowiązkiem ucznia jest dbałość o czystość języka polskiego.

8. Uczeń ma obowiązek okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza szkołą.

9. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne, rzetelne i aktywne w nich uczestniczenie.

10. Uczeń ma obowiązek jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków do nauki oraz terminowego wykonywania zadań domowych.

11. Obowiązkiem ucznia jest sumienne wykonywanie przyjętych lub przydzielonych zadań i funkcji.

12. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna prośba rodziców lub zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwienie nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia od zakończenia nieobecności.

13. Nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia mogą stać się przyczyną obniżenia oceny zachowania.

14. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny ubiór oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być stosowny i estetyczny:


a. W przypadku dziewcząt bluzki powinny zakrywać ramiona, dekolt, talię a spódnice nie powinny być zbyt krótkie,


b. Na wszystkich uroczystościach szkolnych, egzaminów gimnazjalnych i podczas reprezentowania gimnazjum na zewnątrz obowiązuje strój galowy:

 •  w przypadku dziewcząt powinna to być ciemna sukienka, spódnica lub spodnie i biała bluzka,
 • · w przypadku chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.

15. Uczeń ma obowiązek podczas zajęć lekcyjnych przebywać bez nakrycia głowy.

16. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy.

17. Uczeń zobowiązany jest na terenie szkoły do zmiany obuwia.

18. W czasie trwania zajęć szkolnych uczeń zobowiązany jest do przebywania na terenie szkoły. Samowolne oddalenie się poza teren szkoły podlega karze.

19. Podczas lekcji uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i używania, telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym przede wszystkim urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

20. Przed rozpoczęciem lekcji uczniowie mają obowiązek wyłączyć i pozostawić posiadane telefony komórkowe i inne urządzenia rejestrujące obraz lub dźwięk, o których mowa w punkcie 19, w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

21. Uczniów obowiązuje zakaz ładowania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

§ 17


Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 18

1.Szkoła posiada imię, własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

2. Szkoła może posiadać własne godło i hymn.


§ 19

1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy.