Ochrona danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) Informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły z siedzibą 90-301 Łódź, ul. Sienkiewicza 117, tel: 42 636 13 06 e-mail: kontakt@gim5.elodz.edu.pl
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem danych pod adresem: Klaudia Kostrzewa e-mail: iod@gim5.elodz.edu.pl tel: 42 636 13 06
 3. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców ( opiekunów prawnych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zwłaszcza z ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o Systemie Oświaty, ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz aktów prawnych wydawanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniom nauki w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, dokumentowania jej przebiegu,realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskania na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa b) uprawnione podmioty dostarczające w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi obsługi informatycznej lub prawnej na podstawie umów powierzenia przetwarzanych danych; c) podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO;
 6. Dane zgromadzone z związku z nauczaniem w Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi będą przechowywane prze okres wynikający z przepisów prawa;
 7. Uczniowi lub jego rodzicom ( opiekunom prawnym) przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 8. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienie kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych z art. 20 RODO;
 9. W Publicznym Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza ,że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili tych osób;
 10. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest obowiązkowe wówczas, gdy wynika to wprost z przepisów ustaw, o których wyżej mowa lub rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym realizację praw i obowiązków ucznia Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:                                    

Pani Klaudia Kostrzewa                                                                                    

adres mailowy: iod@gim5.elodz.edu.pl                                                             

nr telefonu 42 636-13-06